Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land

Het Rijk, Provincies, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), TenneT en groene partijen (Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de Natuur en milieufederaties) werken samen aan het traject Natuurinclusieve Energietransitie voor wind en hoogspanning op land (NIEWHOL).

Het doel van dit traject is om te komen tot afspraken waarmee wordt gezorgd voor zowel de doorgang van de ontwikkeling van windparken en hoogspanningsverbindingen op land, als voor een vermindering van de negatieve effecten ervan op de staat van instandhouding van kwetsbare vogels en vleermuizen. Meer windenergie is nodig om de klimaatdoelen te halen en zo mens en natuur – ook vogels en vleermuizen – te beschermen.

In Nederland vallen jaarlijks de nodige vogel- en vleermuisslachtoffers doordat zij tegen een (draaiende) windturbine of hoogspanningslijn aanvliegen. Ook kunnen windturbines en hoogspanningslijnen leiden tot habitatverlies of gaat er een verstorende barrièrewerking vanuit. Omdat deze negatieve effecten voorzienbaar zijn, is de Wet natuurbescherming hierop van toepassing, waarvoor Rijk en provincies bevoegd gezag zijn.

Hoewel er ook andere, zwaardere drukfactoren zijn, dragen windturbines en hoogspanningsverbindingen bij aan de verslechtering van de staat van instandhouding van vogel- en vleermuissoorten. Een aantal soorten is specifiek kwetsbaar voor windturbines en/of hoogspanningslijnen. Een verslechterende staat van instandhouding is in de eerste plaats nadelig voor het behoud en herstel van de betrokken soorten vogels en vleermuizen. Het is tevens nadelig voor de energietransitie, omdat in algemene zin de juridische ruimte om een nieuw windpark of hoogspanningslijn toe te staan, kleiner wordt naargelang kwetsbare populaties afnemen.

Om de nadelige effecten op kwetsbare soorten te verminderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het mogelijk blijft om nieuwe windparken en hoogspanningslijnen toe te staan binnen de geldende eisen van de Wet natuurbescherming (Wnb), wordt gewerkt aan de ‘natuurinclusieve energietransitie wind en hoogspanning op land’ (NIEWHOL). Hierin wordt samengewerkt door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het IPO, NWEA, TenneT, Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en de Natuur en milieufederaties. Met NIEWHOL willen partijen die betrokken zijn bij de energietransitie hun verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen om negatieve effecten op vogels en vleermuizen te beperken.

In 2021 willen partijen een akkoord over NIEWHOL sluiten. In aanloop daarnaartoe hebben alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over de bouwstenen voor dit akkoord. De bouwstenen omvatten afspraken over mitigerende maatregelen, onderzoek en monitoring, populatieversterkende maatregelen, het instrumentarium en financiering. Daarbij is afgesproken om waar dat mogelijk is al te handelen in de geest van het te sluiten akkoord. Hier is de volledige tekst van dit bouwstenendocument te vinden.

Concreet betekenen de gemaakte afspraken over mitigatie het volgende in het kort:

Voor RES-partners

  • Een zorgvuldige locatiekeuze van windparken en hoogspanningsverbindingen is van groot belang voor het voorkomen van negatieve effecten op vogels en vleermuizen. Het is daarom belangrijk om bij het ontwikkelen en vaststellen van de RES’en ook te voldoen aan de geldende natuurwetgeving en ecologisch gevoelige locaties zo veel mogelijk te vermijden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de ‘kansen-/risicokaart’ voor vogels en inzichten in de verspreiding van vleermuizen in relatie tot locatiekeuze voor windparken (beide nog te publiceren).

Voor windontwikkelaars

  • Elk windpark krijgt te maken met generieke mitigerende maatregelen om slachtoffers te vermijden:
    • Een stilstandvoorziening voor trekkende vogels van maximaal 100 uur per jaar per turbine of het equivalent hiervan in energieverlies. Voorwaarde is dat de stilstand ecologisch doelmatig is.
    • Een standaard toepassing van stilstand voor vleermuizen onder bepaalde omstandigheden.
    • Een windpark kan te maken krijgen met aanvullende locatieafhankelijke maatregelen die worden gebaseerd op ecologisch onderzoek.
    • Er komt een monitoringsplicht van minstens drie jaar voor nieuwe windparken.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in.

NB Het publiceren van bovenstaande informatie op deze website is gedaan om de informatie een groot bereik te geven. Het traject NIEWHOL is echter geen onderdeel van het Nationaal Programma RES. De focus ligt op windenergie en hoogspanning op projectniveau in relatie tot vogels en vleermuizen in algemene zin. Los van NIEWHOL is NP RES wel een werkgroep ‘Energie, Natuur en Landschap’ gestart. Hierin wordt gekeken naar verschillende energietoepassingen in de RES en de bredere effecten van de RES’en op natuur en landschap. 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.