Onderzoeken Kleine windmolens

Provincie Zuid-Holland: Verkenning naar de landschappelijke effecten van hogere ashoogten voor kleine windturbines in vier voorbeeldgebieden (2023)

In deze verkenning is onderzocht of het in provincie Zuid-Holland vanuit landschap gezien passend en wenselijk is voor kleine windturbines bij agrarische bedrijven de vrijstellingshoogte van 15m te verhogen. En als dat kan, onder welke voorwaarden dat zou kunnen.

RES Stedendriehoek: Onderzoek naar de mogelijkheden van kleine en middelgrote windturbines voor de RES Stedendriehoek opgave 2030 (2023)

De focus van dit onderzoek ligt op de energetische bijdrage die kleine en middelgrote (tot 75 meter tiphoogte) windmolens bieden voor de RES-doelstelling. De (bedrijfseconomische) haalbaarheid van kleine en middelgrote windmolens hangt hier nauw mee samen. Dit onderzoek gaat hier ook op in, om zo een duidelijk beeld te geven in welke situaties kleine en middelgrote windmolens in het gebied van de RES Stedendriehoek ingezet kunnen worden. Ook is gekeken naar ervaringen in regio’s elders in Nederland met kleine en middelgrote windmolens inclusief de ruimtelijke aspecten van deze windmolens.

Regio Gooi- en Vechtstreek: Onderzoek Ecologische Effecten van Kleine Windturbines (2022)

Deze notitie dient als handreiking voor professionals en initiatienemers om meer te leren over de ruimtelijke inpassing van kleine windmolens (tot 15 meter ashoogte) en met welke ecologische effecten rekening gehouden dient te worden in Noord-Holland. Daarnaast geeft de notitie inzicht voor de regio Gooi en Vechtstreek op welke locaties er relatief minimale (ecologische) effecten te verwachten zijn.

Energiefonds Drenthe, samen met een aantal gemeenten: Ruimtelijke verkenning erfmolens in Drenthe (2022)

Een ruimtelijke verkenning naar de kansen en het mogelijke beleid voor windmolens met een ashoogte tot 25 meter in de provincie Drenthe. Deze kleine molens, ook wel erfmolens genoemd, zijn populair op boerenerven. Erfmolens van 25 meter steken hoog boven de bomen uit en zijn daarmee opvallende nieuwe elementen in het landschap. Daarvoor is nog geen Drents beleid.

STOWA: Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen (2020)

STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen, deed een verkenning naar de potentie van de opwek van windenergie door kleine windmolens (vermogensrange 5kW tot 900 kW) bij waterschappen. Belangrijkste uitkomst is dat kleine windmolens een bijdrage kunnen leveren aan de ambitie van de waterschappen om energieneutraal te worden. Vooral in delen van het land waar het veel waait. Investeren in turbines met een vermogen onder 1 megawatt is met name rendabel als het waterschap de opgewekte energie (nagenoeg) zelf benut.

Provincie Groningen: Evaluatie beleid kleine windturbines (mei 2019)

Het beleid (ten tijde van dit onderzoek, 2019) van de Provincie Groningen biedt gemeenten ruimte om de plaatsing van kleine windmolens mogelijk te maken. Een kleine windturbine is in dit onderzoek een turbine met een ashoogte van maximaal 15 meter. Deze evaluatie brengt de werking, resultaten en effecten van het beleid (zowel het generieke deel als een pilotregeling) in kaart.

Cookie-instellingen