Agrarisch buitengebied

Het agrarisch buitengebied is een divers gebied dat per regio heel anders is. Het buitengebied in Groningen of Friesland is niet te vergelijken met het agrarisch buitengebied van de Achterhoek of Zuid Limburg. Dit betekent dat zoeken naar mogelijkheden voor zon en wind met bijbehorende infrastructuur en koppeling met andere opgaven per regio maatwerk is. 

Waar kan je aan denken

  • Windmolens en mogelijk ook zonnepanelen in veenweide gebieden. Dit is een voorbeeld van een zoektocht in het Groene Hart
  • Zon en wind in combinatie met vernatting of verdrogingsproblemen in een gebied. Aanleg van waterretentiegebieden in combinatie met zon of wind. 
  • Transitiegebieden zijn gebieden die 'moeten veranderen' als gevolg van stikstof, extensivering in de landbouw, bodemdaling, etc. Dit biedt kansen voor duurzame energie. In diverse studies oa van de PARK Zuid Holland als in de REKS Hart van Brabant wordt dit als kans gezien. 
  • Kleine windmolens bij agrarische bedrijven als onderdeel van de eigen bedrijfsvoering. Kleine windmolens dragen beperkt bij aan het RES-bod maar ze kunnen wel een belangrijke rol spelen bij het zo lokaal mogelijk balanceren van vraag en aanbod
  • Telen van zacht fruit in combinatie met het opwekken van zonne-energie, ofwel agri pv. Dit is een voorbeeld van fruitteler Rini Kusters
  • Bermen van wegen en spoorlijnen, verzorgingsplaatsen, zoutopslagketen van RWS, rangeerterreinen, etc. Als het gaat om RWS gronden is er een mogelijke overlap met OER. De opties langs spoorlijnen kunnen in de volgende fase van OER samen met PoRail worden opgepakt. Naast rijkswegen zijn er vaak ook mogelijkheden langs provinciale wegen 
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) bieden vaak ruimte om zonnepanelen en windturbines te plaatsen.

Op landbouwgronden en in natuurgebieden komen op basis van de voorkeursvolgorde zon geen monofunctionele zonnevelden. Windmolens bieden meer kans om duurzame energie te combineren landbouw.

De dorpsmolen als optie

Het agrarisch buitengebied is niet alleen agrarisch. In het gebied liggen vaak verspreid diverse grotere en kleinere kernen. Ook deze huizen moeten van het aardgas af. Hiervoor zijn alternatieve warmtebronnen te gebruiken, zoals biomassa, aquathermie of elektriciteit, opgewekt met zon en wind. Een 'dorpsmolen' kan een interessante benadering zijn om lokale gemeenschappen te betrekken bij de opwekking van windenergie. Een dorpsmolen is een windturbine die eigendom is van en wordt beheerd door de lokale bevolking, vaak in de vorm van een coöperatie. Dit stimuleert niet alleen het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij duurzame energieproductie, maar kan ook economische voordelen bieden door de opbrengsten te investeren in lokale projecten en gemeenschapsinitiatieven. De dorpsmolen draagt bij aan een duurzamere toekomst en versterkt de banden binnen het plattelandsgemeenschap.

Bedrijventerreinen

In het buitengebied liggen, vaak heel verspreid, ook diverse bedrijventerreinen. Een deel van deze bedrijventerreinen heeft een hoge energievraag (zink, papierfabriek, chemie, etc). Deze bedrijventerreinen hebben baat bij lokaal en regionaal opgewekte energie. Alleen zon op de bedrijfsdaken is vaak niet voldoende. Ook windmolens kunnen hierbij een belangrijk rol spelen. Kijk voor meer inforatie op https://pvbnederland.nl/

Relatie met het Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

De hoofdinfrastructuur zal door het agrarisch gebied komen. Naast hoogspanningsverbindingen gaat het om buizen (oa waterstof), en schakelstations. Dit is een nationale opgave waarbij provincies en gemeenten ruimte moet maken. 

Relatie met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

In het kader van het NPLG (water en bodem sturend, natuurontwikkeling, stikstof) worden gebiedsgerichte plannen ontwikkeld. NPLG is een landelijk programma. Voortouw voor uitwerking ligt bij de provincies. Het is belangrijk in deze combinatie van opgaven ook de energietransitie mee te nemen. En dus als RES aan te sluiten. 

Relatie met natuur

In natuurgebieden, in ieder geval in gebieden van natuurnetwerk Nederland (NNN), is duurzame energie niet gewenst. Als er een bezoekerscentrum is in een natuurgebied dan kan er wel zonopwek op worden gerealiseerd. Ook een parkeerterrein bij een natuurgebied kan voorzien worden van zonnepanelen.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen