Gebiedsgerichte aanpak

Duurzaam opgewekte energie is onmisbaar voor het aanpakken van klimaatverandering en heeft directe invloed op onze leefomgeving. Het is een cruciale factor voor zowel prettig wonen en leven als een gezond economisch vestigingsklimaat. Echter, de opwek en opslag van duurzame energie vergt aanzienlijke ruimte, die ook nodig is voor andere opgaven zoals nieuwe woonwijken, natuurontwikkeling en infrastructuur. Daarom is het van groot belang om een zorgvuldige afweging te maken tussen alle opgaven en belangen.

De kenmerken van het gebied zijn vaak bepalend voor hoe en hoeveel duurzame energie kan worden ontwikkeld. Zo kun je gebieden afbakenen op basis van bijvoorbeeld functies, zoals bedrijventerreinen, eigendom van de gronden, of cultuurhistorische waarde van het gebied. Hieronder is een aantal soorten gebieden met de mogelijke specifieke aandacht beschreven.

 • Van RES naar realisatie

  Overheden moeten in 2025 alle benodigde vergunningen voor hernieuwbare energie op land hebben verleend. Ook hier bestaat er geen model-aanpak die voor elke regio van toepassing is. Om regio's te ondersteunen bij het stapsgewijs bepalen van hun aanpak is er een werkblad en een klantreis beschikbaar.

 • Bedrijventerreinen

  Voor het realiseren van de duurzame opwek en opslag kan gekeken worden naar de mogelijkheden op bedrijventerreinen.

 • Gronden van de (Rijks)overheid

  Opwek van energie op Rijksgronden (OER).

 • Gebouwen en objecten

  Zonnepanelen kunnen op gebouwen en objecten worden geplaatst. Er is een voorkeursvolgorde voor plaatsing bepaald om negatieve effecten op natuur en landbouw te minimaliseren. Voorbeelden en aanpak zijn te vinden op de helpdesk zonopwek.

 • Assets van de Waterschappen

  Rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterkeringen bieden mogelijkheden.

 • Agrarisch buitengebied

  Het agrarisch buitengebied is een divers gebied met verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden.

 • Stedelijk gebied

  Bij bestaande huizen en bedrijven moet opwek worden ingepast, bij nieuwe huizen en bedrijven moet vanaf het begin worden nagedacht over de energievoorziening.

 • Cultuurhistorisch erfgoed

  Door het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Hier vind je informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Omgevingsvisies en programma's

  Rijk, provincies en gemeenten maken allen integrale omgevinsvisies. Lees meer over de plek van de RES in de NOVI, de POVI en de GOVI.

  Cookie-instellingen