Ontwerpend onderzoek

Een methode om te komen tot een combinatie van opgaven is ontwerpend onderzoek. In 2021 zijn er pilots geweest die met behulp van ontwerpend onderzoek tot meerdere alternatieven zijn gekomen om het gebied aan te pakken.

De situatie in Asten is representatief voor wat er speelt in veel agrarische gebieden in Nederland en voor de agrarische gebieden rond de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in het bijzonder. De casus biedt de mogelijkheid om de integratie van zonnevelden met landbouw- en natuurdoelen te onderzoeken en kansen hiervoor in beeld te brengen. Het onderzoek levert 4 modellen op voor uitvoering.

In de Auvergnepolder komen meerdere opgaven samen. De gemeente heeft de ambitie een ‘biobased bedrijventerrein’ te ontwikkelen en dit te combineren met windturbines om invulling te geven aan een zoekgebied van de RES. Daarnaast zijn er natuurdoelen en heeft de netbeheerder het voornemen om in de buurt van de polder een onderstation te ontwikkelen waarmee een logische koppeling te maken is. Er ligt een grote kans om opgaven te verbinden mits dit ook in de verschillende gebiedsopgaven erkend wordt. Hierbij ligt een grote opgave in het ‘matchen’ van de tijdlijn van de verschillende opgaven. Het onderzoek schets 5 scenario's.

Provincies en Rijk gebruiken momenteel ontwerpend onderzoek in het kader van ‘ruimtelijke puzzelen'om zicht te krijgen op de vele opgaven die er spelen op gebiedsniveau. En daarmee kansen te verkennen voor gecombineerde ontwikkelingen.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen