Stikstofuitstoot bij duurzame energieprojecten

Ons elektriciteitsnet loopt tegen zijn grenzen aan. Daardoor is soms verbetering of uitbreiding nodig van dat net: bijvoorbeeld door het bouwen van een extra onderstation om te zorgen dat duurzame energie geleverd kan worden aan een groep gebruikers. Tijdens de bouw kan tijdelijk stikstof vrijkomen. Dat kan leiden tot vertraging in de uitvoering van duurzame energieprojecten, terwijl die juist zo hard nodig zijn.

Nu is stikstofuitstoot vaak niet helemaal te voorkomen. Toch kun je, blijkt uit praktijkervaringen, door tijdig samen op te trekken stikstofuitstoot soms voorkomen of beperken, waardoor het proces van vergunningverlening zo weinig mogelijk vertraging oploopt. Hieronder delen we een aantal van die ervaringen.

Decoratieve afbeelding

 

 

Zoek vroegtijdig samenwerking

Het belangrijkste advies is: ga vroegtijdig in overleg met de provincie, de betrokken gemeente(n) en andere belanghebbenden.  Door goede samenwerking kun je vertraging van je project door stikstofuitstoot soms verminderen of voorkomen.

Bij de bouw van duurzame energieprojecten is het te allen tijde verstandig in een vroeg stadium met de provincie te overleggen. Misschien is een vergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig. Of kunnen de stikstofeffecten op programmaniveau – bijvoorbeeld op het niveau van het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) of de herijkte RES – vergund worden, in plaats van per individueel geval. Dat is voor zowel de voortgang van de energietransitie als voor stikstofreductie vaak doelmatiger. Dergelijke oplossingen onderzoeken we op dit moment, waardoor er in de toekomst wellicht nog meer mogelijk is.

Gedragen samenwerkingsafspraken en goede communicatie zijn daarbij cruciaal:

  • Bepaal samen de relevante samenwerkingsorganisaties (bijvoorbeeld: netbeheerder, provincie, gemeente, andere belanghebbenden zoals omwonenden, etc.). En ga regelmatig fysiek met elkaar om de tafel zitten.
  • Benoem een onafhankelijke procesregisseur.
  • Maak goede proces- en werkafspraken op project- of gebiedsniveau.
  • Bepaal een gezamenlijk doel om een gedeeld beeld van het gewenste eindresultaat centraal te stellen (gezamenlijk eigenaarschap).
  • Verschillen in belangen zijn logisch. Door deze vooraf op tafel te leggen en open met elkaar te bespreken ontstaat inzicht in ieders belang en organisatie, en wordt duidelijk wat wel en niet mogelijk is.
  • Verken de mogelijke punten waarop afspraken kunnen afketsen.
  • Werk samen op gebiedsniveau: creëer een gedeeld overzicht van alle geplande uitbreidingen in een gebied. Hierdoor komen eventuele knelpunten vroegtijdig aan het licht, en kun je vertraging voorkomen of verminderen.

Voorkom of verminder stikstofuitstoot door het slim benutten van mogelijkheden in wet- en regelgeving

Hier en daar is al praktijkervaring opgedaan met het voorkomen of verminderen van stikstofuitstoot bij duurzame energieprojecten. Hieronder sommen we een aantal van die mogelijkheden op.

    Cookie-instellingen