Bepaal het vertrekpunt

Verdeling huidig, pijplijn en ambitie in de RES-regio’s


Hoe ziet de RES 1.0 van je RES-regio eruit? En wat is daarin de verdeling tussen huidig, pijplijn en ambitie? Het figuur hiernaast geeft een globaal beeld per RES-regio, uit de monitor van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het onderdeel ‘huidig’ bestaat uit projecten die al zijn gerealiseerd. Voor projecten in de ‘pijplijn’ zijn vergunningen deels verleend, of kunnen deze verleend worden op basis van het huidige omgevingsbeleid. De informatie op deze website richt zich met name op het deel ‘ambitie’: de projecten waarover nog geen locatieafwegingen zijn gemaakt, nog geen participatietrajecten zijn doorlopen en de effecten op natuur, milieu en landschap nog niet zijn betrokken.

Verdeling huidig, pijplijn en ambitie (bron: CBS, RVO.nl, Regionale Energie Strategieën 1.0, bewerking PBL)
Verdeling huidig, pijplijn en ambitie (bron: CBS, RVO.nl, Regionale Energie Strategieën 1.0, bewerking PBL)
 

Ambities verankeren

Veel RES’en hebben een grote ambitie. Deze ambitie moet de komende tijd concreet worden en ruimtelijk worden ingepast. Regio’s met een hoge ambitie hebben te maken met uitdagende en complexe afwegingen over ruimtelijke inpassing en effecten op de fysieke leefomgeving. Als regio bepaal je samen met de omgeving waar zon- en windprojecten het beste kunnen komen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Deze keuzes veranker je vervolgens in de instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening (nu) en Omgevingswet (straks). 


Daarbij geldt dat de energietransitie één van de maatschappelijk opgaven is die ruimte vraagt. Ruimte is in Nederland schaars. Het ruimtelijke vraagstuk is daarmee niet het vinden van de ruimte op zichzelf, maar het omgaan met al die andere opgaven en belangen. Dat vraagt om het in samenhang wegen van de belangen, zo mogelijk koppelen of combineren van opgaven en het verantwoorden van soms ingrijpende keuzes. Bij het maken van keuzes over locaties voor duurzame opwek en bijbehorende infrastructuur moeten de effecten op natuur, milieu en landschap duidelijk in beeld worden gebracht. Het faciliteren van zon op daken bij bedrijven vraagt bijvoorbeeld een andere aanpak dan zon op daken van het rijks- of gemeentelijk vastgoed. Bijvoorbeeld participatie en de hiermee samenhangende doorlooptijd verschillen. 

De instrumenten van de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet ondersteunen het komen tot locatiekeuzes en het maken van de belangenafweging daarbij. Maar ook het verantwoorden en mitigeren van de gevolgen van die keuzes voor bijvoorbeeld natuur, milieu en landschap.


Vragen voor het bepalen van het vertrekpunt 

Welke stappen je in de regio het beste kunt zetten hangt af van het vertrekpunt van de regio. Onderstaande vragen kunnen helpen om het vertrekpunt in de regio te bepalen en de uitgangspositie te markeren.

 • Hoe is de verdeling bestaand, pijplijn en ambitie en welke rol heeft de RES-regio daarbij? Welke rol vervullen de provincie, individuele gemeenten en waterschap(pen) of kunnen zij vervullen? Worden de rollen adequaat ingevuld?
 • Waaruit bestaat de ambitie? Bestaat de ambitie uit windparken, zon in het veld opstellingen of zon op dak ambities of een combinatie van ambities? Kan dit op tijd worden vergund?
 • Zijn er aanleidingen om de ambitie te herijken? Is de herijking in gang gezet? 
 • Is voor het realiseren van de ambitie uitbreiding van de energie-infrastructuur nodig, denk daarbij aan extra schakelstations? 
 • Is er een locatieafweging gemaakt en is daarbij een m.e.r-procedure doorlopen? Of is zeker dat dat niet nodig was?
 • Zijn de gevolgen voor natuur, milieu en landschap bij de locatieafweging betrokken en kan dit zonder al te veel moeite in de planvorming worden verwerkt? 
 • Heeft een participatietraject hiervoor plaatsgevonden en is die ook in de planvorming verwerkt?  
 • Is de RES inhoudelijk vormgegeven als programma (onder de Omgevingswet), waarbij ook netbeheerders zijn betrokken? 
 • Is de RES verankerd in de omgevingsvisie van de provincie en biedt de provinciale verordening voldoende ruimte voor het realiseren van de RES-ambities?  
 • Is de RES verankerd in de omgevingsvisie van de gemeente en biedt het omgevingsplan voldoende ruimte voor het realiseren van de RES-ambities?
 • Is geïnventariseerd welke regels het verlenen van omgevingsvergunningen voor de energieprojecten en aanpassingen van het netwerk in de weg staan? Lukt het om, waar nodig, die regels aan te passen om voor 1 januari 2025 omgevingsvergunningen te verlenen?

Hoe meer stappen je in 2025 hebt gezet in de regio – ofwel hoe meer ja - antwoorden je hebt kunnen geven, hoe minder risicovol de vergunningverlening verloopt. Ook is er dan meer duidelijkheid te geven aan bewoners en initiatiefnemers of invulling kan worden gegeven aan het Klimaatakkoord. Of het wordt duidelijk dat de tijd begint te dringen om aan de slag te gaan om de ambities uit de regio te realiseren. 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen