Toelichting besluit over adviezen

1537 keer bekeken

Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, NVDE, NMF, PBL benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. Er zijn verschillende inzichten en soms tegenstrijdige belangen die maken dat er een knelpunt is. Daarom kunnen we alleen gezamenlijk werken aan knelpunten.

De geconstateerde knelpunten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn werkgroepen ingericht. De andere onderwerpen worden al elders opgepakt. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen werken aan de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders.

RES regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders en maatschappelijke organisaties benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan.

In 4 onafhankelijke, breed samengestelde werkgroepen is daarom de afgelopen 3 maanden (november – januari) intensief samengewerkt op de onderwerpen Netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; Energie in natuur en landschap; en Zon op daken. De opdracht aan de onafhankelijke werkgroepen was te zoeken naar oplossingen binnen en buiten de bestaande kaders.

Het tijdspad van de werkgroepen was krap, maar heeft toch kunnen leiden tot breed gedragen adviezen die richting RES 1.0 en verder duidelijkheid geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het wegnemen van de knelpunten. De adviezen zijn gericht aan het rijk, de koepels, de regio’s, netbeheerders en andere partijen, met mogelijke oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn.

De onafhankelijke werkgroepen hebben hun adviezen op 1 februari aan het Nationaal Programma RES (NP RES) opgeleverd. De voorzitters hebben de adviezen toegelicht in het Opdrachtgevend Beraad (OGB) van NP RES op 26 januari en de Uitvoeringstafel Elektriciteit op 29 januari. Dit ging om een eerste bespreking van de adviezen.

Besluitvorming over de adviezen en aanbevelingen vindt plaats in maart in het OGB, daar waar het gaat om aanbevelingen voor NP RES en/of EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen.
Aan de Uitvoeringstafel Elektriciteit worden de adviezen ook besproken. Sommige aanbevelingen of adviezen vragen mogelijk om een keuze van een nieuw kabinet. Ook ligt het antwoord in veel gevallen niet bij één partij, maar zit de oplossing juist in de gezamenlijkheid. In dat geval worden partijen gezamenlijk gevraagd om de aanbevelingen op te pakken. Mocht een aanbeveling of advies niet overgenomen worden, dan wordt gemotiveerd aangegeven waarom dat is. NP RES bewaakt voor het OGB en de Uitvoeringstafel Elektriciteit de opvolging van aanbevelingen en adviezen en tijdige besluitvorming daarover.

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen