Adviezen onafhankelijke werkgroepen

3809 keer bekeken

Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, NVDE, NMF, PBL benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. Er zijn verschillende inzichten en soms tegenstrijdige belangen die maken dat er een knelpunt is. Daarom kunnen we alleen gezamenlijk werken aan knelpunten.

De geconstateerde knelpunten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn werkgroepen ingericht. De andere onderwerpen worden al elders opgepakt. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen werken aan de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders.

RES regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders en maatschappelijke organisaties benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan.

In 4 onafhankelijke, breed samengestelde werkgroepen is daarom intensief samengewerkt op de onderwerpen Netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; Energie in natuur en landschap; en Zon op daken. De opdracht aan de onafhankelijke werkgroepen was te zoeken naar oplossingen binnen en buiten de bestaande kaders. Er zijn vier onafhankelijke adviesrapporten (zie downloads onder aan deze pagina) opgeleverd en er is een toelichting geschreven op de samenhang tussen adviezen. Het Opdrachtgevend Beraad van NP RES en heeft besluiten genomen over de vervolgstappen. Voor alle betrokkenen, rijk, koepels, netbeheerders, NP RES en regio’s is werk aan de winkel.

Opwekken van energie via zon op daken

Rijk en koepels vinden opwekken van energie via zon op daken belangrijk. Hier is het meeste draagvlak voor en het OGB gaat daarom mee met de aanbevelingen. Zo wordt er gekeken of overheden samen afspraken kunnen maken om de eigen geschikte daken te benutten voor duurzame opwek. Ook wordt onderzocht hoe technische ontwikkelingen en systeem innovaties het proces van zon op daken kunnen versnellen. Het OGB geeft richting het nieuwe kabinet mee een duidelijk standpunt in te nemen voor de voorkeursvolgorde zon.
Meer zon op dak betekent dat er op andere plekken nabij natuur minder duurzame energie hoeft te worden opgewekt. Toch spelen hier vragen die de regio overstijgen. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan daarom samen kijken hoe energie in natuur en landschap beter kan worden afgestemd. Richting het nieuwe kabinet wordt ook geadviseerd om te kijken naar het bundelen van geldstromen voor meer samenhangende en volledige gebiedsprocessen. 

Energietransitie haalbaar en betaalbaar houden

Om de schaarste op het elektriciteitsnet zo veel mogelijk te ontzien gaan rijk en koepels mee in het advies om de sturing op de programmering (prioritering en fasering) in de regio te versterken. Dit betekent dat duurzame opweklocaties beter en gezamenlijk (overheden, netbeheerders en markt) afgestemd gaan worden op de netcapaciteit. Een sterkere sturing op de programmering moet zorgen voor een betere samenwerking en een duidelijke rolverdeling tussen partijen.
Werken aan draagvlak en inpassen van duurzame energie opwerk brengt kosten met zich mee. Een goede ruimtelijke inpassing en draagvlak levert maatschappelijke meerwaarde op. De werkgroep SDE en maatschappelijke kosten werkt momenteel aan een set van algemene maatschappelijke minimumeisen om aan deze behoefte tegemoet te komen.
Aan het nieuwe kabinet wordt meegegeven om de verbonden kosten aan de maatschappelijke minimumeisen mee te nemen in de berekeningen voor toekomstige subsidies. En dat er mogelijk een kwaliteitsbudget nodig is waarin bepaalde maatschappelijke wensen van een regio kunnen worden meegenomen. 

Hoe het nu verder gaat

NP RES, Rijk, koepels, netbeheerders hebben zich allemaal gecommitteerd aan de besluiten. Wil je weten wie waarmee aan de slag gaat, kijk dan naar de besluiten over de adviezen. De voortgang is periodiek onderwerp van gesprek tussen rijk, koepels, netbeheerders en NP RES. Via de website kunt u op de hoogte blijven.

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.