Laatste stand van zaken kansen en knelpunten

6448 keer bekeken

 Regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen ten aanzien van de ambities. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders, NVDE, NMF, PBL benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. Er zijn verschillende inzichten en soms tegenstrijdige belangen die maken dat er een knelpunt is. Daarom kunnen we alleen gezamenlijk werken aan knelpunten.

De geconstateerde knelpunten zijn onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn werkgroepen ingericht. De andere onderwerpen worden al elders opgepakt. De werkgroepen bestaan uit deskundigen vanuit enkele regio’s, departementen, koepels, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De werkgroepen zijn aan de slag gegaan met oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Binnen en buiten bestaande kaders.

 

 

De vier onafhankelijke werkgroepen hebben begin 2021 advies gegeven over het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen voor de RES regio’s. Lees hier meer over de laatste stand van zaken.

Waar staan we

De opdrachtgevers van NP RES (het Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen) hebben dit voorjaar samen met de netbeheerders besluiten genomen over de adviezen van vier onafhankelijke werkgroepen: SDE en maatschappelijke kosten, zon op daken, netimpact, en energie in natuur en landschap. In vervolg hierop werken Rijk, koepels en netbeheerders onder andere aan een samenwerkingsagenda die inspeelt op signalen uit de regio’s. Deze aanpak is dynamisch en flexibel, en kan zo meebewegen met de stappen die in de RES gezet gaan worden. Ook is de informatie uit de werkgroepen toegelicht op verschillende plekken en heeft de werkgroep SDE en maatschappelijke kosten een tweede rapport opgeleverd.

Naast het plan om te gaan werken aan één gezamenlijke aanpak, heeft NP RES de afgelopen periode, samen met opdrachtgevers en netbeheerders, al gewerkt aan het vertalen van de adviezen in bijvoorbeeld de Handreiking 2.0 en de bijbehorende werkbladen. Ook worden de adviezen verankerd in bestaand en nieuw nationaal en decentraal beleid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet een monitor op om de voortgang van de opvolging van de adviezen in beeld te brengen.

Besluiten

Concreet is onder andere het volgende besloten:

  • Op het gebied van SDE en maatschappelijke kosten, adviseerde de werkgroep de SDE++ aan te passen met een kader met maatschappelijke randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten uit de RES en uit te breiden met een kwaliteitsbudget dat regionaal inzetbaar is. De komende tijd wordt onderzocht of en hoe dit het best uitgevoerd kan worden.
  • Een uitvoeringsstrategie voor zon op daken wordt onderdeel van de RES 2.0. Ook komt er bij de Handreiking 2.0 een werkblad met informatie over aanpak en instrumenten voor zon op daken, inclusief een stappenplan voor gemeenten. NP RES richt, samen met de expertpool van het ministerie van BZK, een zon-team op, dat op locatie langskomt om knelpunten te helpen oplossen.
  • Om de adviezen op het gebied van netimpact uit te voeren, ontwikkelen de opdrachtgevers een aanpak voor het integraal programmeren van energie-infrastructuur in relatie tot (ruimtelijke) beleidskeuzes op regionaal en nationaal niveau. NP RES werkt samen met TKI Urban Energie en Netbeheer Nederland aan de benodigde innovaties en er komt een kennis- en informatieplatform rond oplossingen voor transportschaarste.
  • Om wind- en zonprojecten uit de RES zo goed mogelijk in te passen in natuur en landschap, worden de RES-zoekgebieden uit de RES 1.0 vertaald naar een GIS-kaart die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ruimtelijk zal analyseren. PBL zal volgend jaar een publicatie uitbrengen waarin het effect van RES-plannen op natuur en landschap wordt gemonitord. Energie in natuur en landschap komt ook terug in de handreiking 2.0 met een toelichting in het werkblad Gebiedsontwikkeling.

Vervolgstappen

NP RES zal samen met het Rijk, koepels en netbeheerders blijven inspelen op breed gedragen signalen uit de regio’s en daar samenwerking voor organiseren. Dit is een dynamisch en flexibel proces wat meebeweegt met de stappen binnen de RES. We hebben geleerd van de kansen en knelpunten aanpak, waarbij vanuit incidenten actie werd ondernomen.  We werken nu toe naar een werkwijze waarbij er structureel feedback wordt uitgewisseld tussen beleid en uitvoering.

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.