Interbestuurlijke afspraken ‘Samen werken aan regionale energie-infrastructuur’

15-07-2022 933 keer bekeken

IPO, VNG, Netbeheer Nederland, het Nationaal Programma RES en de ministeries van EKZ en BZK werkten gezamenlijk aan afspraken over het programmeren van regionale energie-infrastructuur. Zij stelden een handreiking op waarin wordt uitgelegd hoe de samenwerking kan worden georganiseerd en opgestart.

De energietransitie is in volle gang. Dit vraagt om intensieve samenwerking en gezamenlijke sturing. De samenhang tussen het energiesysteem, ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzaming van industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, is daarbij van belang. Daarom werkten IPO, VNG, Netbeheer Nederland, het Nationaal Programma RES en de ministeries van EKZ en BZK gezamenlijk aan afspraken over het programmeren van regionale energie-infrastructuur. Zij stelden een handreiking op waarin wordt uitgelegd hoe de samenwerking kan worden georganiseerd en opgestart.

Uit de afspraken komt voort dat in elke provincie een werkorganisatie wordt ingericht, waarin provincie, gemeenten en netbeheerder(s) plaatsnemen. Waar mogelijk of logisch wordt daarbij voortgebouwd op bestaande structuren en werkverbanden. Door samen beter inzicht te krijgen in de energievraag vanuit de sectoren en de mogelijkheden en beperkingen van het energiesysteem, ontstaat meer inzicht in de benodigde energie-infrastructuur. Maar ook van de bestuurlijke keuzes die het vraagt van provincies en gemeenten. 

Uiterlijk in het voorjaar van 2023 wordt door de werkorganisatie een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) opgesteld. Het PMIEK bevat een prioritering van en plannen voor uitbreidingsinvesteringen van regionale energie-infrastructuur. Daarnaast bevat het afspraken over het borgen van de keuzes in investeringsplannen van netbeheerders en in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten. Er is daarbij afstemming met de Rijksoverheid en de programmering van het nationale energiesysteem. Dat nationale energiesysteem krijgt vorm in het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en het nationale MIEK.

Deze manier van samenwerken en samen sturen op energie-infrastructuur is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. Verschillende regio’s en provincies doen hier al wel ervaring mee op. Er lopen bijvoorbeeld drie pilots in Noord-Holland Noord, West-Brabant en Zeeuws Vlaanderen, waarvan de ervaringen gebruikt worden voor het verbeteren van het proces en de producten. Tot slot is het Groeidocument ‘Naar een handreiking Integraal Programmeren in het energiesysteem’ opgesteld. Ook dat is behulpzaam bij het met elkaar leren. Dit Groeidocument krijgt een regelmatige update.

Meer informatie

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen