Programma Energiehoofdstructuur (PEH) definitief vastgesteld

05-03-2024 1769 keer bekeken

In 2050 heeft Nederland een klimaatneutrale energievoorziening. Dit vraagt om ruimte en zorgvuldige planning. In het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) staat welke nieuwe landelijke energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze slim geplaatst kunnen worden.

Wat is het Programma Energiehoofdstructuur?

Het PEH is een programma onder de Omgevingswet. Dit programma ligt in het verlengde van de Nationale Omgevingsvisie en is gericht op de ruimtelijke planning van nationale energie-infrastructuur op land met als tijdshorizon 2050, in goede afweging met de andere opgaven in het ruimtelijk domein. Met energiehoofdstructuur is bedoeld: kabels, leidingen, opslag- en conversielocaties die van nationaal belang zijn, zoals hoogspanningskabels of grootschaliger elektrolysers.

Wat zijn de belangrijkste inzichten?

Veel ruimte is nodig voor benodigde uitbreiding van het energiesysteem. Naast het nationale moet ook het regionale net uitgebreid worden, ook daar is ruimte voor nodig. Het PEH stuurt op de nationale onderdelen. Zeker in de grote industrieclusters is de ruimtebehoefte groot, maar de beschikbare ruimte schaars. Het Rijk wil hier samen met decentrale overheden verder mee aan de slag. In de eerste plaats via de NOVEX-uitvoeringsagenda’s.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-programma is er een stuk toegevoegd over de rol van flexibiliteit in het energiesysteem, is een handreiking voor bovengrondse hoogspanning aangekondigd en is de uitvoeringsopgave beter uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die als aparte bijlage is bijgesloten.

Wat betekent het voor de RES en voor gemeenten en provincies?

Het Programma Energiehoofdstructuur stuurt niet op locaties voor wind en zon op land. In de onderliggende scenario’s en aannames zijn alle plannen van de RES’en wel meegenomen om de impact op het energiesysteem te bepalen. 

Gemeenten, provincies en RES-coördinatoren kunnen in het PEH zien welke ruimtelijke ontwikkelingen van het energiesysteem op nationaal niveau worden verwacht. Het PEH benadrukt het belang om ook op regionaal niveau te kijken naar samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en het energiesysteem. Dit past bij de werkwijze die is ingezet met het zogenaamde ‘Integraal Programmeren’.

Daarnaast wordt aan gemeenten en provincies gevraagd om bestaande reserveringen te handhaven. Deze bestaande ruimtelijke reserveringen (voor grootschalige elektriciteitsproductie of buisleidingenstroken) zijn namelijk ook nodig in het CO2-neutrale energiesysteem van de toekomst.

De stukken zijn in te zien op de projectwebsite van het Programma Energiehoofdstructuur.

Lees ook het nieuwsbericht  hierover.

Bekijk ook

Cookie-instellingen