Welke gevolgen heeft de uitspraak Raad van State over windmolenparken?

16-07-2021 2186 keer bekeken

Afgelopen 30 juni heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan met gevolgen voor de aanleg van windmolenparken op land. Wat betekent deze uitspraak voor gemeenten, regio’s en provincies? En welke gevolgen heeft deze uitspraak voor de RES’en?

NPRES, IenW, EZK, VNG, IPO, en RVO zetten zich samen in om deze vragen te beantwoorden en om zoveel mogelijk kennis en ervaring te gaan bundelen en delen.

De Raad van State oordeelt in de uitspraak dat de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) voor windturbineparken (windturbinebepalingen) niet gelden. Voor deze algemene regels had namelijk op grond van EU-recht een planmilieueffectrapport (planmer) moeten worden gemaakt. Het proces voor zo’n planmer wordt nu gestart, maar duurt een kleine twee jaar.

Voor nieuw te vergunnen windturbineparken bestaat de mogelijkheid om in een bestemmingsplan of omgevingsvergunning zelf gekozen normen te hanteren. Zo lang geen planmilieueffectrapport is gemaakt voor de algemene regels kunnen aldus toch nieuwe windturbineparken mogelijk worden gemaakt.

Wat betekent dit voor de RES?

Met betrekking tot de RES, zeker net na vaststelling van de RES 1.0 op 1 juli jl., zijn er een tweetal vragen die direct relevant zijn om te beantwoorden, en ook al veelvuldig zijn binnengekomen namelijk:

1.         Is de RES 1.0, nu het door de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten is vastgesteld, een besluit dat vatbaar is voor bezwaar?

Antwoord: De RES is geen besluit in de zin van de Awb, omdat de beslissing niet op rechtsgevolg is gericht. De vaststelling van de RES door raden en Provinciale Staten verandert dat niet.

2.         Heeft de recente uitspraak van de Raad van State nog invloed op het punt dat de RES geen besluit is dat vatbaar is voor bezwaar?

Antwoord: De recente uitspraak over het windturbinepark verandert niets aan het rechtskarakter van een RES. Een RES blijft een niet op rechtsgevolg gerichte beslissing.

Er komt een planmilieueffectrapport voor algemene regels

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven aan de slag te gaan met het opstellen van een planmilieueffectrapport. De verwachting is dat dit traject ongeveer 1,5 tot 2 jaar zal duren. In de tussentijd komt er meer last bij gemeenten en provincies te liggen om een eigen afweging te maken. Gemeenten of provincies moeten zelf besluiten welk milieubeschermingsniveau zij willen bieden.

Ook betekent de uitspraak dat het ruimtelijke proces om te komen tot vergunningverlening complexer wordt en langer gaat duren. Daarom heeft de Staatssecretaris van Klimaat en Energie (ministerie van EZK) erop aangedrongen dat er vanuit het Rijk alles gedaan wordt om de decentrale overheden en partners zo goed mogelijk te ondersteunen in dit hele proces.

Ondersteuning voor regio’s bij verdere ontwikkeling windparken

Om antwoord te geven op de vele vragen die vanuit de regio’s in het gehele land leven werken NPRES, IenW, EZK, VNG, IPO, en RVO actief samen. Door samen te werken en kennis en ervaring te bundelen wordt voorkomen dat lokale normen teveel van elkaar gaan afwijken.

Inrichting kennisgroep

Met de samenwerkende partijen zoals hierboven genoemd, wordt een kennisgroep ingericht voor de ambtenaren van gemeenten, provincie en rijk die rechtstreeks gevolgen ondervinden van deze uitspraak. In deze kennisgroep wordt een aantal projecten juridisch ondersteund bij het opstellen van een eigen normering. Met deze opgedane kennis en ervaring wordt een leidraad ontwikkeld die inhoudelijke- en procesinformatie gaat bieden waarmee ook andere, nog te vergunnen, parken verder gebracht kunnen worden.

Hieronder een overzicht van informatiebronnen en aanvullende acties die uitgezet worden.  

  • Vanuit de Rijksoverheid is informatie beschikbaar gesteld op www.infomil.nl/windturbineparkenuitspraak. Hier worden de meest recente ontwikkelingen geplaatst, zijn interessante documenten te vinden en worden veelgestelde vragen beantwoord. Hier wordt ook toegelicht wat de uitspraak betekent voor de windparken in verschillende fasen.
  • Heeft u als bevoegd gezag vragen over milieu wet- en regelgeving, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Infomil.
  • Voor andere vragen over windprojecten en de regionale energiestrategieën kunt u contact opnemen met de expertpool van NP RES.
  • In september en oktober worden kennisdeelsessies georganiseerd met juridische experts en adviseurs waar vragen worden besproken en informatie wordt opgehaald hoe de bevoegde gezagen omgaan met de gevolgen van deze uitspraak.

De uitnodigingen voor de kennisgroep en de kennisdeelsessies worden via NPRES en de koepels uitgezet. U kunt ook als regio coördinator contact opnemen met uw NPRES accounthouder als u (of een gemeente in uw regio) wilt deelnemen aan de sessies en of de kennisgroep.

Bekijk ook

Cookie-instellingen