Impressie eerste bijeenkomt, 9 en 10 januari 2020

30-01-2020
2157 keer bekeken

In Tiel vond de eerste bijeenkomst van de CoP plaats. Een 24-uurssessie die ruimte bood aan thematische dialoog, intervisie en een diner pensant met bestuurders. Belangrijke thema’s waren participatie, de relatie tussen de RES en de Omgevingswet en de samenhang met de Transitievisie Warmte.

Lerende aanpak

RES’sen vragen om een lerende aanpak. We analyseren en plannen, maar uiteindelijk is het vooral de praktijkervaring die nieuwe inzichten brengt. Door die ervaringen te delen, elkaars praktijk te leren kennen, maken we slim gebruik van die nieuwe inzichten. NP RES heeft de vraag vanuit de regio’s om daarbij te helpen, goed verstaan. Leren van elkaar deden we al langer. Maar met de Community of Practice (CoP) bieden we een echt platform, waarop regiocoördinatoren, programmamanagers, bestuurders en andere betrokkenen zich samen over taaie vraagstukken in hun RES-werk kunnen buigen.

Eerste bijeenkomst in Tiel

Op 9 en 10 januari vond in Tiel de eerste bijeenkomst van de CoP plaats. Een 24-uurssessie die ruimte bood aan thematische dialoog, intervisie en een diner pensant met bestuurders. Regio Fruitdelta Rivierenland trad op als gastregio. Niet zomaar: de aanpak in deze regio biedt aanknopingspunten om te leren van hun filosofie en de participatie van zowel volksvertegenwoordigers als maatschappelijke partijen, twee thema’s die hoog op de agenda van de deelnemers stonden. Daarnaast was er aandacht voor de relatie tussen de RES en de Omgevingswet en –visie, en voor de vraag hoe de RES en de Transitievisie Warmte met elkaar samenhangen.

Ruim 40 deelnemers bogen zich op donderdagmiddag over negen casussen rond deze thema’s. In twee ronden werd geanimeerd en vaak diepgaand met elkaar gesproken over de casussen, maar ook over de eigen ervaringen. Uit de reacties achteraf bleek dat dit erg waardevol is:

“De tijd nemen om met elkaar te sparren en uit te wisselen, dat komt er meestal niet van. De CoP biedt ook gelegenheid om even boven het eigen proces te hangen.”

Diner Pensant

Donderdagavond sloten circa 25 bestuurders aan voor een diner. Voor de inleiding tekende Geert Teisman, hoogleraar Complexe besluitvorming en procesmanagement. Zijn boodschap, om de complexiteit van de opgave juist te omarmen als een ‘rijke regio-agenda’ en te leren om soepel de verschillende bestuurslagen te verbinden, gaf stof tot gesprek. Joost Reus, bestuurlijk trekker van de RES in Fruitdelta Rivierenland, reflecteerde vanuit de praktijk van de regio. Claartje Brons, plaatsvervangend programmamanager van Democratie in Actie (ministerie BZK) ging tenslotte in op de vraag hoe de representatieve democratie zich aan de hand van deze complexe opgaven kan ontwikkelen. Een impressie van het diner pensant.

De vrijdagochtend ten slotte, was gereserveerd voor persoonlijke intervisie van de ambtelijk trekkers. Omgaan met onzekerheden en deadlines, het samenspel met raden en besturen, vormgeven aan een proces dat op nog zoveel punten onduidelijk is... Intervisie gaf ruimte om ook op persoonlijk vlak van elkaar te leren, of in ieder geval elkaar te steunen.

Vervolg

We zijn ons bewust van de noodzaak om efficiënt met jullie tijd om te springen. 24-Uursbijeenkomsten reserveren we daarom voor de belangrijkste punten in het RES-proces. Op aangeven van de deelnemers zal dat in ieder geval bij het ‘vertalen’ van de concept-RES naar de RES 1.0 zijn.

In de tussentijd zullen we ook kortere, thematische bijeenkomsten van de CoP aanbieden, altijd met actuele behoefte als uitgangspunt. De eerste vindt online plaats eind mei, met als thema ‘Wanneer het spannend wordt in de participatie’. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen