Vraagtekens en aandachtspunten bij landelijke concept milieunormen windenergie

Het Rijk heeft nieuwe landelijke milieunormen opgesteld voor windturbines. Deze liggen in concept ter inzage tot en met 22 november 2023. De nieuwe regels bemoeilijken op sommige locaties het plaatsen van windturbines. En daarmee het halen van eerder vastgestelde RES-doelstellingen.

Thema: Regionale energie
Sessie: Het schuurt! Lokale vs. landelijke concept milieunormen voor windenergie

De vernieuwde landelijke normen zijn ontwikkeld op basis van een milieubeoordeling, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in 2021 waarmee de toenmalige normen ongeldig werden verklaard. In de nieuwe regels, die naar verwachting op 1 juli 2025 in werking treden, zijn onder andere normen opgenomen voor afstand, geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Je kunt de normen bekijken op de Helpdesk Wind op Land. Paul Janssen van Pondera Consult legt uit wat de verschillen zijn met de ‘oude’ regels en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

‘Repowering’ en nieuwe windprojecten kunnen lastig worden 

Paul laat een aantal aandachtspunten zien. Zo staat in de concept-normen dat de minimale afstand tussen een windturbine en een ‘windturbinegevoelig gebouw’ maximaal tweemaal de tiphoogte van de turbine moet zijn. De precieze uitwerking hiervan is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt er bijvoorbeeld op dat ‘repowering’ van windmolens die aan het einde van hun levensduur zijn, op de locatie waar ze nu staan, vaak niet mogelijk zal zijn. Ook andere concept-normen kunnen beperkingen voor opweklocaties opwerpen. Paul toont een aantal casussen van bestaande windparken die op basis van de nieuwe regels niet tot stand hadden kunnen komen. “Zijn de regels voldoende doordacht en is dit wat de wetgever ermee heeft beoogd?”, vraagt hij zich af.   

Mogelijkheden wind op bedrijventerreinen nemen af 

Thijs Afman van Prowind B.V. herkent zich in die vraag. “In Nederland zijn de meest geschikte locaties voor windenergie al vergeven”, zegt hij. “Wat overblijft zijn postzegels. Als de nieuwe regels zoals die er nu in concept liggen, van kracht worden, zal zeker een derde van de overgebleven locaties nog afvallen.” Vanwege de nieuwe regels voor externe veiligheid wordt het ook lastiger om windturbines te plaatsen op bedrijventerreinen. Terwijl die nodig zullen zijn om energyhubs te vormen die vanwege onder andere netcongestie en dus toegang tot energie nu juist gewenst zijn. Energietransitie-adviseur Lisette Sipman bereidt een windenergieproject voor, waarbij de gemeente de nieuwe regels wil toepassen. “Het gaat om een gebied met weinig ruimte en voornamelijk industrie”, zegt Lisette. “Vanwege netcongestie zouden bedrijven er graag een windturbine zien, maar door de nieuwe regels voor externe veiligheid wordt dat moeilijk.”  

Tot en met 22 november 2023 zienswijzen indienen 

Samengevat wordt tijdens de sessie duidelijk dat er nog de nodige vraagtekens en aandachtspunten zijn rondom de nieuwe landelijke milieunormen. Op diverse punten lijken ze te ‘schuren’ met lokale normen, in ieder geval op langere termijn, en het halen van de door provincies, gemeenten en waterschappen vastgestelde RES-doelstellingen. Benadrukt wordt dat het om concept-normen gaat, Je kunt er tot en met 22 november op reageren door een zienswijze in te dienen. Tot 1 juli 2025 is het nog mogelijk windprojecten te ontwikkelen op basis van lokale milieunormen. Voorbeelden daarvan vind je op de Helpdesk Wind op Land.  

Link naar presentatie

Meer informatie: 
Helpdesk Wind op Land 
 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen