Handreiking RES en werkbladen

De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2030. De werkbladen geven praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

Handreiking

Werksporen Afwegingskader

Voorbeeldinhoudsopgave

RES & milieueffectrapportage (MER)

Actuele tijdlijn

 

 

Werkbladen

Bij de Handreiking zijn ‘werkbladen’ uitgewerkt om praktische handvatten te bieden op weg naar RES. De indeling in werkbladen volgt de indeling in het hoofdstuk over doorontwikkeling RES (par. 3.1) in de Handreiking. De laatste versie van elk werkblad is altijd op deze pagina te vinden met actuele verwijzingen naar andere werkbladen. De werkbladen zijn opgesteld en afgestemd in themagroepen met experts en personen die betrokken zijn bij het werken aan de RES.

Borgen van het gezamenlijk uitvoeren in en tussen regio’s in een uitvoeringsagenda

Werkblad Uitvoeringsagenda

Werkblad RES en bestuurlijke samenwerking en besluitvorming

Werkblad Samenwerking markt en overheid bij realisatie hernieuwbare energieprojecten

Werkblad Arbeidsmarkt en onderwijs

 

Bijdragen aan gezamenlijk programmeren van duurzame energieopwek in samenhang met het regionale energiesysteem

Werkblad Programmeren in de RES-opgave

Werkblad Integrale netimpactanalyse (basismodel van de netbeheerders)

Werkblad Uitwerking Regionale Structuur Warmte

Werkblad Aanpak en instrumenten zon op daken

Werkblad juridische tips Zon op Dak

Werkblad Kansen SDE++

 

Verankeren resultaten RES in het omgevingsbeleid

Werkblad Uitwerking gebiedsgerichte aanpak

Werkblad Inzet instrumenten omgevingsbeleid

Werkblad Maatschappelijke tender

Werkblad RES en milieueffectrapportage (MER)

 

Gedragen besluiten en uitvoering: permanente dialoog in een democratisch proces

Werkblad Participatie  

Werkblad Lokaal eigendom

Werkblad juridische bouwstenen voor financiële participatie

Werkblad visualisaties 

 

Inzicht in voortgang en bereikte resultaten door monitoring en verantwoording

Werkblad monitoring voortgang en harmonisatie data

 

 

Een momentje...
  • Handvatten voor het bouwen aan de RES (oktober 2019)

    In deze handreiking 1.1. en het RES afwegingskader staat alle informatie voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie.

    Cookie-instellingen