Kansen en knelpunten

NP RES heeft als taak om de 30 energie regio’s te ondersteunen en faciliteren in het bereiken van hun ambities op het gebied van wind- en zon op land en bovenlokale warmte. In het proces richting de RES 1.0 zijn er in meerdere regio’s dezelfde knelpunten vastgesteld. In 2021 zijn vier onafhankelijke werkgroepen hiermee aan de slag gegaan. Zij hebben hebben alle vier een advies opgeleverd hoe om te gaan met het betreffende knelpunt. Je vindt de adviezen hier.

In het proces tot 2030 staat de uitvoering steeds meer centraal. Bekende knelpunten worden opgelost maar ook nieuwe kansen en knelpunten worden geïdentificeerd. NP RES zet zich actief in om over en weer signalen en ervaringen op te halen binnen de RES-regio’s en bij beleidsmakers. Dit leidt tot een permanent proces waarbij kansen, knelpunten en zorgen tussen beleid en uitvoering van de verschillende schaalniveaus (Rijk, provincie, gemeente) worden gedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat we samen verantwoordelijk zijn voor het benutten van de kansen en het oplossen van de knelpunten. Hieronder staan de belangrijkste kansen en knelpunten weergegeven.

 • Randvoorwaarden voor meer dan 35 TWh

  Het Bestuurlijk overleg Klimaat & Energie vroeg aan Greetje Bos om de randvoorwaarden te onderzoeken waaronder het mogelijk is meer dan 35 TWh te verzilveren. In het advies ‘Bouwen aan de brug, terwijl we eroverheen lopen’ beschrijft zij hiervoor de randvoorwaarden.

 • SDE en maatschappelijke kosten

  De werkgroep SDE en Maatschappelijke kosten heeft onderzocht hoe de SDE systematiek en RES-aanpak beter op elkaar aan kunnen sluiten waardoor de maatschappelijke kosten beperkt blijven. Er is gekeken naar oplossingen voor de korte en de lange termijn.

 • Zon op daken en objecten

  Na het advies ‘Samen het dak op voor een zonnige toekomst’ is een ondersteuningsstructuur gestart. RES-regio’s, provincies en waterschappen krijgen hulp bij het maken van hun Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten. O.a. met de helpdesk Zonopwek, een handreiking en sprintsessies.

 • Optimaal energiesysteem

  Het energiesysteem vraagt om samenhangende en afgestemde keuzes op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau. Daarom is er besloten om op nationaal en provinciaal te werken aan het integraal programmeren van het energiesysteem.

 • Energie in natuur en landschap

  Het doel van de werkgroep was om kennis en inzichten te ontsluiten, randvoorwaarden vast te stellen en oplossingsrichtingen te ontwikkelen voor de RES’en over hoe natuur, landschap en energieopwekking gecombineerd kunnen worden.

 • Wind

  Op dit moment kent Wind op land diverse knelpunten die uitvoering in de weg staan zoals o.a. het Nevele-arest, afstandsnormen en radarverstoring. De pagina Wind op Land geeft hier meer informatie over.

 • Advies werkgroepen 2021

  De vier onafhankelijke werkgroepen hebben begin 2021 advies gegeven over het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen voor de RES regio’s. Lees hier meer over de uitkomsten.

  Cookie-instellingen