In hoeverre is een RES plan-MER plichtig

In hoeverre bestaat er op basis van nationale en/of Europese regelgeving een plicht om een milieueffectrapportrapportage (MER) uit te voeren bij de Regionale Energiestrategie? Een werkgroep met juristen en beleidsexperts van Rijk, provincies, gemeenten, NP RES, netbeheerders en de commissie m.e.r. bracht advies uit over die vraag. Kern van het advies is dat voor het tot stand komen van de RES 1.0 een plan-MER niet verplicht was. De RES 2.0 is na het in werking treden van de Omgevingswet soms plan-MER plichtig. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het RES-proces. Er zal voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Het advies heeft geen invloed op de planning en het doelbereik van de RES’en.

De werkgroep en de input van een aantal maatschappelijke organisaties en externe deskundigen, heeft geleid tot een helder juridisch advies.

RES 1.0 niet plan-MER plichtig

Allereerst was voor de totstandkoming van de RES 1.0 een plan-MER niet verplicht. Een RES 1.0 is onder de huidige wet- en regelgeving namelijk geen ‘programma’ in de zin van de Europese richtlijn strategische milieubeoordeling. Dat neemt overigens niet weg dat een vrijwillige plan-MER aan te raden kan zijn. Er is dan ook een aantal regio’s dat in de afgelopen tijd een pilot deed voor het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

RES 2.0 na in werking treden Omgevingswet soms plan-MER plichtig

Het document RES 2.0 zal in bepaalde gevallen het karakter hebben van een uitwerking van beleid. Of het bevat maatregelen om doelen voor de leefomgeving te bereiken. In dat geval is het document een programma op grond van de Omgevingswet. Dat programma kan mer-plichtig zijn als het een kader vormt voor toekomstige vergunningen.

Verantwoording of nieuwe kaders stellen?

De RES 2.0 en daaropvolgende RES’en dienen twee doelen:

  • monitoring/verantwoording én
  • herijking en/of nieuwe kaders stellen.

Het advies is om voortaan een onderscheid te maken tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. 

Het RES Voortgangsdocument 2023, 2025 en zo verder

In het RES Voortgangsdocument werkt de regio de voortgang uit van het realiseren van de ambities die in RES 1.0 omschreven zijn. Dit is cruciale informatie om landelijk te kunnen monitoren of de 30 regio’s sámen ook op koers liggen voor 2030. De regio’s brengen de voortgang elke twee jaar in beeld. Dat zorgt voor gezamenlijk zicht op de voortgang en de mogelijkheid bij te sturen in beleid en/of uitvoering. Het is ook van belang voor de investeringsplannen van de netbeheerders. Het realiseren van infrastructuur heeft een lange doorlooptijd. Het document waarin de voortgang wordt vastgelegd noemen we het RES Voortgangsdocument 2023, 2025 etc. Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is niet plan-MER plichtig.

Dit document wordt vastgesteld door de colleges en voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers op vergelijkbare wijze als bij andere beleidsonderwerpen.

De RES Herijking 2.0, 3.0 en zo verder

Tijdens het uitvoeren van de Regionale Energiestrategie kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Nieuwe lokale, regionale en landelijke ambities, ruimteclaims van andere maatschappelijke opgaven of van innovaties in technieken of bronnen, kunnen leiden tot het aanpassen van plannen of het vaststellen van nieuwe kaders voor toekomstige ontwikkelingen. Dit treedt in elke regio op een eigen moment op. Dat is maatwerk en kent dus logischerwijs geen vast ritme. Voor het document dat we de RES Herijking 2.0 (en 3.0 en zo verder) noemen, kan elke regio daarom zelf bepalen of, hoe en wanneer die wordt vastgesteld. Voor de RES Herijking 2.0, die vaak plan-MER plichtig is, is besluitvorming door volksvertegenwoordigers  sterk aan te raden. Het gaat immers om kaders die (opnieuw) worden vast- of bijgesteld.

Impact op de RES

Het opstellen van een milieueffectrapport sluit goed aan bij de manier van werken in het RES-proces. Een MER geeft vroegtijdig inzicht in de gevolgen van de in de RES opgenomen ambities voor duurzame energie in de fysieke leefomgeving. Daardoor krijgen het milieubelang en de gevolgen voor natuur en landschap een volwaardige plek in de bestuurlijke besluitvorming over de RES’en én een vroegtijdige plek in het gesprek met onder meer inwoners en maatschappelijke organisaties. Het advies vraagt om een aanpassing in het proces. Maar het heeft geen invloed op de planning en het doelbereik van de RES’en.

Het splitsen van de RES 2.0 in een document voor de monitoring en een document voor – waar nodig - herijking, zorgt ook voor een logischer ritme en maatwerk in de regio.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen